heb-IL

הודעה משפטית

אתר זה מופעל על ידי Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), חברה בערבון מוגבל עם הון רשום של 137,052,417.05 יורו שמשרדה הראשי בכתובת 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes ואשר רשומה ב-Nanterre RCS (רשם החברות) תחת המספר B 552 069 791. את האתר מארחת Telehouse Int Corporation Europ Limited, 137 bd Voltaire, 75011 Paris עם מספר חברה לצרכי מע"מ בקהילה האירופית FR54552069791.
 
טלפון: 33 (0) 1 49 02 20 00 כתובת דוא"ל: communication@coface.com
כתובת למשלוח דואר: מגדל הכשרת הישוב, רחוב ז'בוטינסקי 9, בני ברק
 
מנהל פרסום: קסבייר דורנד, מנכ"ל
מנהל אתר אינטרנט: מיכאל נחמנוביץ', מנכ"ל קופאס ישראל
 
קופאס, מתוקף היותה חברת ביטוח, מאושרת ומפוקחת על ידי ה-Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Paris) בצרפת.
בכך שאתם נכנסים לאתר זה וגולשים בו, אתם מסכימים לאמור בהודעה משפטית זו.

תוכן האתר וזמינות המידע:

 אתר זה מכיל מידע הנוגע הן לקופאס והן למוצרים שחברה זו מציעה.
המידע מיועד לצרכי מידע בלבד, ואין להתייחס אליו כבעל ערך חוזי כלשהו.
קופאס נוקטת בכל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המתפרסם באתר זה יהיה מדויק ועדכני, ושומרת לעצמה את הזכות לתקן את התוכן בכל עת ומבלי להודיע על כך. עם זאת, קופאס אינה יכולה להבטיח כי המידע שלם או כי לא שונה על ידי צד ג' (התפרצות, וירוס).
 
קופאס לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן או הוצאה מכל סוג שייגרמו כתוצאה מביצוע גישה לאתר זה או למידע הכלול בו ו/או כתוצאה מהשימוש בהם.
קופאס מתחייבת לנקוט במיטב המאמצים על מנת לגרום לכך שכל השירותים המוצעים באתר יהיו ויישארו נגישים.
 
קופאס לא תישא באחריות במקרה שיתרחשו הנסיבות להלן:
  • קטיעה זמנית למשך מספר דקות לצורך עדכון קבצים מסוימים.
  • בעיה תפעולית או קטיעה זמנית של השירותים מסיבה שאינה בשליטתנו, במיוחד במקרה של הפסקת חשמל או הפסקה של שירותי התקשורת.
  • קטיעה זמנית של השירותים כאשר נדרשות עבודות פיתוח או תחזוקה.
  • נפילה או תקלה ברשת האינטרנט בעת העברת מסרים או מסמכים.

קניין רוחני

כל מרכיבי האתר (ובמיוחד הטקסט, הגרפיקה, לוגואים, צילומים ותוכן ויזואלי או קולי אחר) יחד עם העיצוב שלהם והאופן בו הם מסודרים הם רכושה של קופאס.
קופאס מאשרת גישה לאתר ושימוש בו אך ורק למטרות אישיות.
כל העתקה, הצגה, הפצה או תמצות של כל אלמנט המופיע באתר, באופן מלא או חלקי בכל מדיה או דרך כל תהליך שהוא, וכן מכירתו, מכירתו מחדש או העברתו לצד ג' בכל דרך שהיא אסורים, אלא אם אישרה זאת קופאס מראש במפורש. אי עמידה בדרישות איסור זה מהווה זיוף העלול לגרור חבות אזרחית ופלילית עבור המזייף.
סימנים מזהים אחרים, ובמיוחד שמות של חברות, שמות מסחריים, שמות מותגים ושמות דומיינים אשר מופיעים באתר זה הם רכושה של קופאס או של צדי ג'. כל העתקה ללא אישור מפורש תביא ככל הנראה לחבות של המבצע.

הגנה על מידע

קופאס לקחה על עצמה את המחויבות להגן על נתונים אישיים שאנו אוספים ומעבדים, באמצעות מדיניות קפדנית, בקרות ופיקוח על העמידה בדרישות, כדי להבטיח שאחזקת הנתונים והשימוש בהם נעשים באופן נאות כמתואר בהצהרת מדיניות הפרטיות שניתן לקרוא בחלק העוסק בנתונים אישיים.   

עוגיות

כאשר אתם מבקרים באתר זה, יתכן שעוגייה תותקן אוטומטית בתוכנת הדפדפן שלכם. למידע נוסף, אנא קראו את מדיניות העוגיות שלנו.

קישורי היפרטקסט

אתר זה כולל קישורי היפרטקסט לאתרי אינטרנט המנוהלים על ידי צדי ג'. קופאס אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאה כלשהי שתיגרם על ידי השימוש בקישורי היפרטקסט אלה.
 
יצירת קישור היפרטקסט לאתר של קופאס כפופה להסכמתה של קופאס מראש.

אבטחה

זוהי אחריותכם הבלעדית לנקוט בכל האמצעים הדרושים, כמו שימוש בתוכנת אנטי וירוס עדכנית, על מנת להגן על הנתונים ו/או התוכנות ו/או החומרות שלכם מפגיעת וירוסים.
 
קופאס לא תישא באחריות לכל נזק שעלול להיגרם לכם במקרה של פגיעת וירוס.
למעלה
  • English
  • Hebrew